logo
ha1
gl
hhk
1 2 3 4 5 6 7
10
10
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Վար­դե­նիս քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Դահ­լի­ճում հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /12.11.2010թ./ «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Հայ­րա­վանք գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /19.11.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Գան­ձակ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ: Կազմակերպության Նախագահության կողմից շնորհակալագիր հանձնվեց համայնքի ղեկավար Վանիկ Հարությունյանին: /19.11.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Լան­ջաղբ­յուր գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /19.11.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Գե­ղար­քու­նիք գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /19.11.2010թ./
163 164
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Ոս­կե­տափ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Դահ­լի­ճում հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /23.11.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Փոքր Վե­դի գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Բա­ցօ­թյա հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /23.11.2010թ./
168 169
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը «Ղ Տելեկոմ» ըն­կե­րու­թյան գլ­խա­վոր տնօ­րեն
Ռալֆ Յի­րիկ­յա­նի հետ: Կազ­մա­կեր­պու­թյան Նա­խա­գա­հու­թյան կող­մից Ռալֆ Յի­րիկ­յա­նին հանձն­վեց ու­ժի և
հզո­րու­թյան խորհր­դա­նիշ Սուրը: /24.11.2010թ./
18
18
18

«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Նի­զա­մի գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Բա­ցօ­թյա հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /28.11.2010թ./

1
1
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Սա­րու­խան գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց
Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /01.12.2010թ./
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Ծո­վա­զարդ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /01.12.2010թ./
176
1
1
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Սա­րու­խան գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /01.12.2010թ./ «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Կար­միր գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /01.12.2010թ./
179 180
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Նո­րա­տուս գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /01.12.2010թ./
181 182
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ար­տաշ­ա­տի մաս­նաճ­յու­ղի ղեկավար Գեղամ Հարությունյանի կողմից կազ­մա­կեր­պված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի շար­քը Արա­րա­տի մար­զի դպ­րո­ցա­կան­նե­րի հա­մար, որ­տեղ դպ­րո­ցա­կան­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Սպա­րա­պետ Վազ­գեն Սարգս­յա­նի տուն-­թան­գա­րան:
Դպրո­ցա­կան­նե­րը այ­ցե­լե­ցին նաև Խոր Վի­րապ եկե­ղե­ցի: /01.12.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը ՀՀ Պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար, «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Խորհր­դի ան­դամ Սեյ­րան Օհան­յա­նի հետ: Կազ­մա­կեր­պու­թյան նա­խա­գա­հու­թյան կող­մից Սեյ­րան Օհան­յա­նին հանձն­վեց ու­ժի և հզո­րու­թյան խորհր­դա­նիշ Սու­րը: /04.12.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյանն առըն­թեր Ան­շարժ գույ­քի կա­դաստ­րի պե­տա­կան կո­մի­տե­ի նա­խա­գահ, «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Խորհր­դի ան­դամ Եր­վանդ Զա­խար­յա­նի հետ: Կազ­մա­կեր­պու­թյան Նա­խա­գա­հու­թյան կող­մից Եր­վանդ Զա­խար­յա­նին հանձն­վեց ու­ժի և հզո­րու­թյան խորհր­դա­նիշ Սու­րը: /04.12.2010թ./
15
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Դեղ­ձուտ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որտեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /08.12.2010թ./
15
1
1
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Դեղ­ձուտ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որտեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /08.12.2010թ./ «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Գե­տա­զատ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որտեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /08.12.2010թ./
«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «10» «11» «12» «13» «14» «15» «16» «17» «18» «19» «20» «21» «22» «23» «24» «25» «26» «27» «28» «29» «30» «31» «32» «33» «34» «35» «36» «37» «38» «39» «40» «41» «42» «43» «44» «45» «46» «47» «48» «49» «50» «51» «52» «53» «54» «55» «56» «57» «58» «59» «60» «61» «62» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72» «73» «74» «75» «76» «77» «78» «79» «80» «81» «82»
g