logo
ha1
gl
hhk
1 2 3 4 5 6 7
1
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քը Երևան քա­ղա­քի Նու­բա­րաշ­են հա­մայն­քում տե­ղա­կայ­ված ՊՆ N բա­նա­կա­յին կոր­պու­սի կազ­մա­կեր­պած շքեր­թում` նվիր­ված Հաղ­թա­նա­կի օր­վան: /09.05.2010թ./
62 63
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած մի­ջո­ցա­ռու­մը Մա­սիս քա­ղա­քում` նվիր­ված Հաղ­թա­նա­կի օր­վան: /09.05.2010թ./
1
1
1
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի այ­ցը ՊՆ N բա­նա­կա­յին կոր­պուս, որ­տեղ կա­յա­ցավ ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան ծրագ­րի իրա­կա­նա­ցում, կրա­կա­յին պատ­րաստ­վա­ծու­թյուն: /13.05.2010թ./
1
1
1
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ 300-ից ավել ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի և ՀՀ Բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Արամ Հա­րու­թյուն­յա­նի այ­ցը Երևան քա­ղա­քի Եռաբ­լուր պան­թե­ոն, որ­տեղ տե­ղի ու­նե­ցավ տա­րած­քի մաք­րում և բա­րե­կար­գում: /14.05.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Շի­րա­կի մար­զի Ազա­տան գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ հիմ­նադր­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հեր­թա­կան մաս­նաճ­յու­ղը: /15.05.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գյում­րի քա­ղա­քի Մի­քա­յել Նալ­բանդ­յա­նի ան­վան ինս­տի­տու­տի պրո­ֆե­սո­րա­դա­սա­խո­սա­կան կազ­մի և ու­սա­նող­նե­րի հետ: /15.05.2010թ./
15
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քը ՊՆ Վազ­գեն Սարգս­յա­նի ան­վան ռազ­մա­կան ինս­տի­տու­տում` նվիր­ված մա­յիս­յան հաղ­թա­նակ­նե­րին: Կազ­մա­կեր­պու­թյան կող­մից ինս­տի­տու­տի սպա­յա­կան կազ­մը և կուր­սանտ­նե­րը պարգևատր­վե­ցին հուշ­ա­մե­դալ­նե­րով, շնոր­հա­կա­լագ­րե­րով, իրա­յին նվեր­նե­րով: /16.05.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռու­մը ՊՆ Վազ­գեն Սարգս­յա­նի ան­վան ռազ­մա­կան ինս­տի­տու­տում` նվիր­ված մա­յիս­յան հաղ­թա­նակ­նե­րին: /16.05.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Լճափ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ հիմ­նադր­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հեր­թա­կան մաս­նաճ­յու­ղը: /27.05.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Գա­վառ քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ հիմ­նադր­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հեր­թա­կան մաս­նաճ­յու­ղը: /27.05.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քը Ապա­րան քա­ղա­քում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի 1-ին Հան­րա­պե­տու­թյան տո­նին: /28.05.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի 17-րդ նիս­տը, որ­տեղ տե­ղի ու­նե­ցավ պարգևատ­րու­թյուն­ներ, ան­դա­մագ­րու­թյուն Կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը (Կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ­նե­րի ընդ­հա­նուր թի­վը` 11.837 մարդ): /28.05.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ար­մա­վի­րի մար­զա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան և Ար­մա­վի­րի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կազ­մա­կեր­պած մի­ջո­ցա­ռու­մը Ար­մա­վիր քա­ղա­քում` նվիր­ված երե­խա­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան մի­ջազ­գա­յին օր­վան: Կազ­մա­կեր­պու­թյան Սո­ցի­ա­լա­կան Հանձ­նա­ժո­ղո­վի բա­րե­գոր­ծա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը: /01.06.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ար­մա­վի­րի մար­զա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան և Կազ­մա­կեր­պու­թյան Սո­ցի­ա­լա­կան Հանձ­նա­ժո­ղո­վի բա­րե­գոր­ծա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը: /01.06.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Կազ­մա­կեր­պու­թյան Ար­տաշ­ա­տի մաս­նաճ­յուղ, որ­տեղ տե­ղի ու­նե­ցավ Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կի պաշ­տո­նա­կան բա­ցու­մը: /04.06.2010թ./
24
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Սո­ցի­ա­լա­կան Հանձ­նա­ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պած բա­րե­գոր­ծա­կան հեր­թա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը: /04.06.2010թ./
27
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Երևան քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պետ Գա­գիկ Բեգ­լար­յա­նի հետ, որ­տեղ Գա­գիկ Բեգ­լար­յա­նը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով: Գա­գիկ Բեգ­լար­յա­նին հանձն­վեց նաև ԼՂՀ «Մայ­րա­կան երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դա­լը: /09.06.2010թ./
83 84
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Կազ­մա­կեր­պու­թյան Արա­րա­տի մաս­նաճ­յուղ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: /24.06.2010թ./
28
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Կազ­մա­կեր­պու­թյան Լճափ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի մաս­նաճ­յուղ, որ­տեղ
պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: /03.07.2010թ./
29
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Կազ­մա­կեր­պու­թյան Գա­վա­ռ քաղաքի մաս­նաճ­յուղ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: /03.07.2010թ./
30
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գա­վառ քա­ղա­քի ազա­տա­մար­տիկ­նե­րի հետ, որոնց հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /03.07.2010թ./
28
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մարզ­պետ, գե­նե­րալ-­լեյ­տե­նանտ Էդիկ Բար­սեղ­յա­նի հետ: /17.07.2010թ./
29
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը ՀՀ ԲՆ աշ­խա­տա­կազ­մի բնա­պահ­պա­նու­թյան պե­տա­կան տես­չու­թյան Արա­րա­տի տա­րած­քա­յին բաժ­նի պետ Քա­ջիկ Սարգս­յա­նի հետ, որ­տեղ Քա­ջիկ Սարգս­յա­նը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով: /27.07.2010թ./
30
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Կազ­մա­կեր­պու­թյան Վե­դի քա­ղա­քի մաս­նաճ­յուղ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: /29.07.2010թ./
«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «10» «11» «12» «13» «14» «15» «16» «17» «18» «19» «20» «21» «22» «23» «24» «25» «26» «27» «28» «29» «30» «31» «32» «33» «34» «35» «36» «37» «38» «39» «40» «41» «42» «43» «44» «45» «46» «47» «48» «49» «50» «51» «52» «53» «54» «55» «56» «57» «58» «59» «60» «61» «62» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72» «73» «74» «75» «76» «77» «78» «79» «80» «81» «82»
g