logo
ha1
gl
hhk
1 2 3 4 5 6 7
10
10
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Արա­րա­տի մար­զի Այն­թափ գյու­ղա­կան հա­մայնք, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: /05.08.2010թ./
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ-ի այցը Սպա­րա­պետ Վազ­գեն Սարգս­յա­նի հուշ­ար­ձա­նին, որից հետո տեղի ունեցավ հան­դի­պու­մ Վե­դի քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որին մաս­նակ­ցե­ցին նաև Արա­րա­տի մարզ­պետ Էդիկ Բար­սեղ­յա­նը, ՀՀԿ փոխ­նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հակ­յա­նը, ԱԺ պատ­գա­մա­վոր Լեռ­նիկ Ալեք­սան­յա­նը, «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Խորհր­դի ան­դամ Ֆիր­դուս Զա­քար­յա­նը, հա­մայն­քի ղե­կա­վար­ներ : /29.07.2010թ./
1
1
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քը ք.Երևանում` նվիր­ված ՀՀ Ան­կա­խու­թյան Հռ­չա­կագ­րի 20 ամ­յա­կին: /23.08.2010թ./
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Արա­րա­տի մար­զի Նոր Խար­բերդ գյու­ղա­կան հա­մայնք, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: /05.08.2010թ./
1
1
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Ար­մա­վի­րի մար­զի Քա­րա­կերտ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ Կազ­մա­կեր­պու­թյան Սո­ցի­ա­լա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը իրա­կա­նաց­րեց բա­րե­գոր­ծա­կան ակ­ցի­ա` նվեր­նե­րի տես­քով: /31.08.2010թ./
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հեր­թա­կան այ­ցե­լու­թյու­նը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Լճափ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի նա­խադպ­րո­ցա­կան հաս­տա­տու­թյուն, որ­տեղ Կազ­մա­կեր­պու­թյան Սո­ցի­ա­լա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը իրա­կա­նաց­րեց բա­րե­գոր­ծա­կան ակ­ցի­ա` նվեր­նե­րի տես­քով: /27.08.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Աբով­յան գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ Կազ­մա­կեր­պու­թյան Սո­ցի­ա­լա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը իրա­կա­նաց­րեց բա­րե­գոր­ծա­կան ակ­ցի­ա` նվեր­նե­րի տես­քով` ուղ­ված գի­տե­լի­քի և դպ­րու­թյան օր­վան: /01.09.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Արևշատ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ Կազ­մա­կեր­պու­թյան Սո­ցի­ա­լա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը իրա­կա­նաց­րեց բա­րե­գոր­ծա­կան ակ­ցի­ա` նվեր­նե­րի տես­քով` ուղ­ված գի­տե­լի­քի և դպ­րու­թյան օր­վան: /01.09.2010թ./
15
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Սիս գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ Կազ­մա­կեր­պու­թյան Սո­ցի­ա­լա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը իրա­կա­նաց­րեց բա­րե­գոր­ծա­կան ակ­ցի­ա` նվեր­նե­րի տես­քով` ուղ­ված գի­տե­լի­քի և դպ­րու­թյան օր­վան: /01.09.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Նու­բա­րաշ­ե­նի թիվ 11 օժան­դակ դպ­րո­ցում, որ­տեղ Կազ­մա­կեր­պու­թյան Սո­ցի­ա­լա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վը իրա­կա­նաց­րեց բա­րե­գոր­ծա­կան ակ­ցի­ա` նվեր­նե­րի տես­քով: /02.09.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի 18-րդ նիս­տը, որին մաս­նակ­ցել են 200-ից ավե­լի մարդ` մար­զա­յին բո­լոր կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վար­ներ, մաս­նաճ­յու­ղե­րի ղե­կա­վար­ներ, հյու­րեր: Քն­նարկ­վեց նոր մաս­նաճ­յու­ղե­րի հիմ­նադր­ման հար­ցը: Տե­ղի ու­նե­ցավ ան­դա­մագ­րու­թյուն Կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը: /10.09.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը Երևան քաղաքի Քա­նա­քեռ-Զեյ­թուն վար­չա­կան շր­ջա­նում տե­ղա­կայ­ված ՊՆ N զո­րա­մա­սում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ սպա­յա­կան կազ­մը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա և ԼՂՀ «Մայ­րա­կան Երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դալ­նե­րով, իսկ զին­վոր­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով: Վեր­ջում տե­ղի ու­նե­ցավ հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­մերգ` հայ էստ­րա­դա­յին աստ­ղե­րի կա­տար­մամբ: /17.09.2010թ./
106 107 18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը Երևան քաղաքի Քա­նա­քեռ-Զեյ­թուն վար­չա­կան շր­ջա­նում տե­ղա­կայ­ված ՊՆ N զո­րա­մա­սում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ սպա­յա­կան կազ­մը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա և ԼՂՀ «Մայ­րա­կան Երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դալ­նե­րով, իսկ զին­վոր­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով: Վեր­ջում տե­ղի ու­նե­ցավ հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­մերգ` հայ էստ­րա­դա­յին աստ­ղե­րի կա­տար­մամբ: /17.09.2010թ./ «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը Երևան քաղաքի Նու­բա­րաշ­են վար­չա­կան շր­ջա­նում տե­ղա­կայ­ված Պն N բա­նա­կա­յին կոր­պու­սում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ սպա­յա­կան կազ­մը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա և ԼՂՀ « Մայ­րա­կան Երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դալ­նե­րով, իսկ զին­վոր­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով: Վեր­ջում տե­ղի ու­նե­ցավ հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­մերգ` հայ էստ­րա­դա­յին աստ­ղե­րի կա­տար­մամբ: /17.09.2010թ./
18 18 114
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը Երևան քաղաքի Նու­բա­րաշ­են վար­չա­կան շր­ջա­նում տե­ղա­կայ­ված Պն N բա­նա­կա­յին կոր­պու­սում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ սպա­յա­կան կազ­մը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա և ԼՂՀ «Մայ­րա­կան Երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դալ­նե­րով, իսկ զին­վոր­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով: Վեր­ջում տե­ղի ու­նե­ցավ հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­մերգ` հայ էստ­րա­դա­յին աստ­ղե­րի կա­տար­մամբ: /17.09.2010թ./ «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­գա­ծոտ­նի մար­զի Աշ­տա­րակ քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ: Կազ­մա­կեր­պու­թյան Նա­խա­գա­հու­թյան շնոր­հա­վո­րան­քի խոս­քը Աշ­տա­րա­կի բնա­կիչ­նե­րին` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին: Կազմակերպության Նախագահության կողմից Արա­գա­ծոտ­նի մարզ­պետ Սար­գիս Սա­հակ­յա­նը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ»
ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով: /19.09.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը Լու­սա­կեր­տի ու­սում­նա­կան զո­րա­մա­սում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ սպա­յա­կան կազ­մը պարգևատր­վեց « Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա և ԼՂՀ « Մայ­րա­կան Երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դալ­նե­րով, իսկ զին­վոր­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով: Կազմակերպության կողմից զո­րա­մա­սին հատ­կաց­վեց մար­զա­գույք: /19.09.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը ՊՆ Վազ­գեն Սարգս­յա­նի ան­վան ռազ­մա­կան ինս­տի­տու­տում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ սպա­յա­կան կազ­մը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա և ԼՂՀ «Մայ­րա­կան Երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դալ­նե­րով, իսկ կուր­սանտ­նե­րը և զին­վոր­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով: Վեր­ջում տե­ղի ու­նե­ցավ հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­մերգ` հայ էստ­րա­դա­յին աստ­ղե­րի կա­տար­մամբ: /20.09.2010թ./
118
119
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Երևան քա­ղա­քի Եռաբ­լուր պան­թե­ոն` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին: /21.09.210թ./ «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը ՊՆ Մոն­թե Մել­քոն­յա­նի ան­վան ռազ­մա­մար­զա­կան վար­ժա­րա­նում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ Մոն­թե Մել­քոն­յա­նի ան­վան ռազ­մա­մար­զա­կան վար­ժա­րա­նի պետ, գն­դա­պետ Վի­տա­լի Ոս­կան­յա­նը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով: Վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով: Վեր­ջում տե­ղի ու­նե­ցավ հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­մերգ` հայ էստ­րա­դա­յին աստ­ղե­րի կա­տար­մամբ: /23.09.2010թ./
18 18 18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը ՊՆ Մոն­թե Մել­քոն­յա­նի ան­վան ռազ­մա­մար­զա­կան վար­ժա­րա­նում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ Մոն­թե Մել­քոն­յա­նի ան­վան ռազ­մա­մար­զա­կան վար­ժա­րա­նի պետ, գն­դա­պետ Վի­տա­լի Ոս­կան­յա­նը պարգևատր­վեց «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով: Վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով: Վեր­ջում տե­ղի ու­նե­ցավ հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­մերգ` հայ էստ­րա­դա­յին աստ­ղե­րի կա­տար­մամբ: /23.09.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը Վայք քա­ղա­քում տե­ղա­կայ­ված Պն N զո­րա­մա­սում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ սպա­յա­կան կազ­մին հանձն­վե­ցին ԼՂՀ «Մայ­րա­կան Երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դալ­ներ, իսկ զին­վոր­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով և պատ­վոգ­րե­րով: Մի­ջո­ցա­ռու­մը ավարտ­վեց հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­մեր­գով` հայ էստ­րա­դա­յին աստ­ղե­րի կա­տար­մամբ: /24.09.2010թ./
«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «10» «11» «12» «13» «14» «15» «16» «17» «18» «19» «20» «21» «22» «23» «24» «25» «26» «27» «28» «29» «30» «31» «32» «33» «34» «35» «36» «37» «38» «39» «40» «41» «42» «43» «44» «45» «46» «47» «48» «49» «50» «51» «52» «53» «54» «55» «56» «57» «58» «59» «60» «61» «62» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72» «73» «74» «75» «76» «77» «78» «79» «80» «81» «82»
g