logo
ha1
gl
hhk
1 2 3 4 5 6 7
1
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակտիվ անդամների հանդիպումը Վանաձոր քաղաքի բնակչության հետ, որտեղ հիմնադրվեց Կազմակերպության հերթական մասնաճյուղը: /13.03.2010թ./
32
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նախագահության հանդիպումը Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Հարությունյանի հետ: /15.03.2010թ./
3
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակտիվ անդամների հանդիպումը Արմավիրի մար­զի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի բնակիչների հետ, որտեղ հիմնադրվեց Կազմակերպության հերթական մասնաճյուղը: /16.03.2010թ./
1
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը Ար­մա­վի­րի մար­զի Մա­յիս­յան գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ հիմ­նադր­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հեր­թա­կան մաս­նաճ­յու­ղը: /16.03.2010թ.:
1
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը Ար­մա­վիր քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որտեղ հիմնադրվեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հերթական մաս­նաճ­յու­ղը: Այդ օրը «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով պարգևատր­վեց Ար­մա­վի­րի մարզ­պետ Աշ­ոտ Ղահ­րա­ման­յա­նը: /16.03.2010թ./
9
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյու­նը շնոր­հա­կա­լագ­րեր հանձ­նեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան Ար­մա­վիր քա­ղա­քի «ար­ծիվ» մար­զիկ­նե­րին: /16.03.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը Ար­մա­վի­րի մար­զի Քա­րա­կերտ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ հիմ­նադր­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հեր­թա­կան մաս­նաճ­յու­ղը: /16.03.2010թ./
11
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը Երևան քա­ղա­քի Շեն­գա­վիթ վար­չա­կան շր­ջա­նի թիվ 50 դպ­րո­ցի ման­կա­վար­ժա­կան կո­լեկ­տի­վի և աշ­ա­կերտ­նե­րի հետ: /17.03.2010թ./
12
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը Իջևան քա­ղա­քի ԵՊՀ մաս­նաճ­յու­ղի պրո­ֆե­սո­րա­դա­սա­խո­սա­կան կազ­մի և ու­սա­նող­նե­րի հետ, որտեղ հիմնադրվեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հերթական մաս­նաճ­յու­ղը: Այդ օրը ՙԼեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ՚ ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով պարգևատր­վեց Տա­վուշ­ի մարզ­պետ Ար­մեն Ղու­լար­յա­նը: /18.03.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը Իջևան քա­ղա­քի պե­տա­կան քո­լե­ջի պրո­ֆե­սո­րա­դա­սա­խո­սա­կան կազ­մի և ու­սա­նող­նե­րի հետ: /18.03.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Սո­ցի­ա­լա­կան Հանձ­նա­ժո­ղո­վի բա­րե­գոր­ծա­կան ակ­ցի­ան`«Արզ­նի» տոհ­մա­յին ըն­կե­րու­թյան աջակ­ցու­թյամբ` ուղղ­ված Կա­պան քա­ղա­քի զոհ­ված ազա­տա­մար­տիկ­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րին: /19.03.2010թ./
15
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի 9-րդ նիս­տը, որ­տեղ «Ար­ծիվ Մա­հա­պարտ­ներ» մի­ու­թյու­նը հայ­տա­րա­րեց Կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը մի­ա­նա­լու լու­րը: Տե­ղի ու­նե­ցավ ան­դա­մագ­րու­թյուն Կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը (Կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ­նե­րի ընդ­հա­նուր թի­վը` 8.217 մարդ): /19.03.2010թ./
15
15
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը Ար­թիկ քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ հիմ­նադր­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հեր­թա­կան մաս­նաճ­յու­ղը: /20.03.2010թ./
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը Գյում­րի քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որտեղ հիմնադրվեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հերթական մաս­նաճ­յու­ղը: Այդ օրը «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով արգևատր­վեց Գյում­րու քա­ղա­քա­պետ Վար­դան Ղու­կաս­յա­նը: /20.03.2010թ./
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը ՀՊՃՀ պրո­ֆե­սո­րա­դա­սա­խո­սա­կան կազ­մի և ու­սա­նող­նե­րի հետ: Հան­դիպ­մա­նը «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով պարգևատր­վեց Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ճար­տա­րա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տոր Ոս­տա­նիկ Մա­րուխ­յա­նը: /24.03.2010թ./
21
21

«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ հիմ­նա­դիր Հա­մա­գու­մա­րի 1-ին օրը. հաս­տատ­վե­ցին Կազ­մա­կեր­պու­թյան ղե­կա­վար կազ­մի` Խորհր­դի կազ­մը, Վե­րահս­կիչ Հանձ­նա­ժո­ղո­վի կազ­մը, Կա­նո­նադ­րու­թյան մեջ իրա­կա­նաց­ված փո­փո­խու­թյուն­նե­րը, Կազ­մա­կեր­պու­թյան դրոշ­ի բնօ­րի­նա­կը: /26.03.2010թ./

22
23
24
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ 1300-ից ավե­լի ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի խա­ղաղ եր­թը ՀՀ­-ում ՌԴ դես­պա­նա­տուն` նվիր­ված Մոսկ­վա քա­ղա­քի մետ­րո­յի եր­կու կա­յա­րան­նե­րում տե­ղի ու­նե­ցած պայ­թյուն­նե­րից զոհ­ված մարդ­կանց հիշ­ա­տա­կին: /30.03.2010թ./

«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ հիմ­նա­դիր Հա­մա­գու­մա­րի 2-րդ օրը. Երևան քա­ղա­քի Օպե­րա­յի հրա­պա­րա­կից տե­ղի ու­նե­ցավ Կազ­մա­կեր­պու­թյան 5000-ից ավե­լի ան­դամ­նե­րի հայ­րե­նա­սի­րա­կան խա­ղաղ եր­թը դե­պի Մա­տե­նա­դա­րա­նի հրա­պա­րակ: Մա­տե­նա­դա­րա­նի հրա­պա­րա­կում հն­չե­ցին «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ­ հիմ­նա­դիր Հա­մա­գու­մա­րի 2-րդ օր­վան նվիր­ված ելույթ­ներ, շնոր­հա­վո­րանք­ներ: Վեր­ջում տե­ղի ու­նե­ցավ հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­մերգ: /27.03.2010թ./

27
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի 11-րդ նիս­տը «Հայ­րե­նիք» կի­նո­թատ­րո­նում: /02.04.2010թ./
27
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի հեր­թա­կան նիս­տը «Հայ­րե­նիք» կի­նո­թատ­րո­նում, որ­տեղ հն­չեց շնոր­հա­վո­րան­քի խոսք` նվիր­ված ՀՀ Ոս­տի­կա­նու­թյան տո­նին: /16.04.2010թ./
27
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Մա­սիս քա­ղա­քի Կազ­մա­կեր­պու­թյան մաս­նաճ­յուղ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: /17.04.2010թ./
28
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Երևանի Ճար­տա­րա­պե­տու­թյան և շի­նա­րա­րու­թյան պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան, որ­տեղ Կազ­մա­կեր­պու­թյան նա­խա­գահ Խա­չիկ Ասր­յա­նը պարգևատր­վեց հա­մալ­սա­րա­նի ոս­կե մե­դա­լով: /20.04.2010թ./
29
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ ակ­տիվ ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը Վե­դի քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ հիմ­նադր­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան հեր­թա­կան մաս­նաճ­յու­ղը: /22.04.2010թ./
30
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի 14-րդ նիս­տը «Հայ­րե­նիք» կի­նո­թատ­րո­նում: /23.04.2010թ./
28
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան ան­դամ­նե­րի հան­դի­պու­մը ՀՀ Բնա­պահ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Արամ Հա­րու­թյուն­յա­նի հետ, որ­տեղ Արամ Հա­րու­թյուն­յա­նին հանձն­վեց ԼՂՀ «Մայ­րա­կան երախ­տա­գի­տու­թյուն» մե­դալ: /05.05.2010թ./
29
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի 15-րդ նիս­տը, որ­տեղ տե­ղի ու­նե­ցավ ան­դա­մագ­րու­թյուն Կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը (Կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ­նե­րի ըդ­հա­նուր թի­վը` 11.133 մարդ): /07.05.2010թ./
30
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած մի­ջո­ցա­ռու­մը Եռաբ­լուր պան­թե­ո­նում` նվիր­ված Հաղ­թա­նա­կի օր­վան: /09.05.2010թ./
g