logo
ha1
gl
hhk
1 2 3 4 5 6 7
126
127
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան այ­ցը Եղեգ­նա­ձոր քա­ղա­քի և Մա­լիշ­կա գյու­ղի «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ­ի գրա­սեն­յակ­ներ: /24.09.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած հայ­րե­նա­սի­րա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը Նու­բա­րաշ­են վար­չա­կան շր­ջա­նում տե­ղա­կայ­ված ՊՆ հա­տուկ նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող N զո­րա­մա­սում` նվիր­ված Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ան­կա­խու­թյան 19-րդ տա­րե­դար­ձին, որ­տեղ սպա­յա­կան կազ­մը և «Ար­ծիվ Մա­հա­պարտ­ներ» մի­ու­թյան ան­դամ­նե­րը պարգևատր­վե­ցին «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա և ԼՂՀ «Մայ­րա­կան Երախ­տա­գի­տու­թյուն» հուշ­ա­մե­դալ­նե­րով, իսկ զին­վոր­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ձեռ­քի ժա­մա­ցույց­նե­րով, շնոր­հա­կա­լագ­րե­րով: Տե­ղի ու­նե­ցավ հան­դի­սա­վոր շքերթ: /26.09.2010թ./
131
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի 19-րդ նիս­տը: ՀՀ Պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Սեյ­րան Օհան­յա­նի անու­նից Կազ­մա­կեր­պու­թյան ակ­տիվ ան­դամ­նե­րին հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: Քն­նարկ­վեց նոր մաս­նաճ­յու­ղե­րի հիմ­նադ­րե­լու հար­ցը: Տե­ղի ու­նե­ցավ ան­դա­մագ­րու­թյուն Կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը: /16.10.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Վե­րին Ար­տաշ­ատ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Տե­ղի ու­նե­ցավ այց պա­տե­րազ­մի զոհ­ված­նե­րի շի­րիմ­նե­րին: Դահ­լի­ճում հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: 20.10.2010թ./
18
136
137
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան ծրա­գի­րը ՊՆ N բա­նա­կա­յին կոր­պու­սում: Կազ­մա­կեր­պու­թյան 600 ակ­տիվ ան­դամ­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցին տո­ղա­նին, ծա­նո­թա­ցան զեն­քի տե­սակ­նե­րին: Կազմակերպության Նախագահության կողմից «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով պարգևատր­վեց մեծ հայ­րե­նա­սեր, բա­րե­րար Լևոն Հայ­րա­պետ­յա­նը: Կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ­նե­րի հա­մար տե­ղի ու­նե­ցավ կրա­կա­յին պատ­րաստ­վա­ծու­թյուն: /21.10.2010թ./
1
139
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Հա­յա­նիստ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Դահ­լի­ճում հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /28.10.2010թ./
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան կազ­մա­կեր­պած ռազ­մա­հայ­րե­նա­սի­րա­կան ծրա­գի­րը ՊՆ N բա­նա­կա­յին կոր­պու­սում: Կազ­մա­կեր­պու­թյան 600 ակ­տիվ ան­դամ­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցին տո­ղա­նին, ծա­նո­թա­ցան զեն­քի տե­սակ­նե­րին: Կազմակերպության Նախագահության կողմից «Լեռ­նա­հա­յաս­տա­նի Ար­ծիվ» ոսկ­յա հուշ­ա­մե­դա­լով պարգևատր­վեց մեծ հայ­րե­նա­սեր, բա­րե­րար Լևոն Հայ­րա­պետ­յա­նը: Կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ­նե­րի հա­մար տե­ղի ու­նե­ցավ կրա­կա­յին պատ­րաստ­վա­ծու­թյուն: /21.10.2010թ./
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Հա­յա­նիստ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Դահ­լի­ճում հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /28.10.2010թ./
1
1
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Սիս գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Դահ­լի­ճում հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /28.10.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Դի­տակ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Այդ օրը Կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ­նե­րը խո­նարհ­վե­ցին Հայ­րե­նա­կան Մեծ և Ար­ցա­խի պա­տե­րազմ­նե­րի զո­հե­րի հիշ­ա­տա­կին: Դահ­լի­ճում հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /29.10.2010թ./
18
18
10
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Զան­գա­կա­տուն գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Դահ­լի­ճում հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /30.10.2010թ./
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վի 20-րդ նիս­տը` Կազ­մա­կեր­պու­թյան 200 ան­դամ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ: Տե­ղի ու­նե­ցավ ան­դա­մագ­րու­թյուն Կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը, Կազ­մա­կեր­պու­թյան սկզբ­նա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ստեղ­ծում, այլ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ան­դա­մագ­րում «Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ­-ին: Քն­նարկ­վեց նոր մաս­նաճ­յու­ղե­րի հիմ­նադր­ման հար­ցը: /05.11.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Արա­րա­տի մար­զի Արևշատ գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Դահ­լի­ճում հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /10.11.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Լու­սա­կունք գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Մի­ջո­ցառ­մա­նը խո­նար­հու­մի տուրք մա­տուց­վեց Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մի զո­հե­րի հիշ­ա­տա­կին: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /12.11.2010թ./
18
18
18
«Հա­յոց Ար­ծիվ­ներ» հհկ Նա­խա­գա­հու­թյան հան­դի­պու­մը Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Ակունք գյու­ղա­կան հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րի հետ, որ­տեղ պաշ­տո­նա­պես բաց­վեց Կազ­մա­կեր­պու­թյան գրա­սեն­յա­կը: Հն­չե­ցին ելույթ­ներ, հանձն­վե­ցին շնոր­հա­կա­լագ­րեր: /12.11.2010թ./
«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «10» «11» «12» «13» «14» «15» «16» «17» «18» «19» «20» «21» «22» «23» «24» «25» «26» «27» «28» «29» «30» «31» «32» «33» «34» «35» «36» «37» «38» «39» «40» «41» «42» «43» «44» «45» «46» «47» «48» «49» «50» «51» «52» «53» «54» «55» «56» «57» «58» «59» «60» «61» «62» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72» «73» «74» «75» «76» «77» «78» «79» «80» «81» «82»
g